Přihlášení: Zaměstnanci | Žáci

Elektronická přihláška

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů Druhé soukromé ZUŠ České Budějovice na mnou poskytnutý e-mailový kontakt.

Souhlasím s pořízením obrazových a zvukových záznamů pro potřeby školy (propagace a prezentace). Jedná se například o záznamy koncertů, tablo absolventů, dle zákona č. 89/2012 Sb. V souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracováním citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb. odstavce 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti.